رئوس برنامه های آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان صومعه سرا

1-تعیین خط مشی وتنظیم برنامه های تحقیقاتی _ مطالعاتی _تخصصی آزمایشگاهی وتقسیم وظایف ونظارت بر انجام آن وسرپرستی وهماهنگی مربوطه ویا همکاری در انجام فعالیتهای فوق

2-نظارت وبازدید آزمایشگاهها وبررسی نتایج آزمایشگاهی وخدما ت بهداشتی آزمایشگاهها وارائه گزارش بازدید به مسئول مربوطه

3- همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاه

4- بررسی و کنترل صحیح روشهای آزمایشگاهی

5- ارائه راهنماییهای لازم به کلیه کارکنان تحت نظردر انجام وظا یف مربوطه وهماهنگ کردن فعالیتهای آنها ونیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها ودستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده

6- همکاری با سایر گروههای بهداشتی درمانی درزمینه های مربوطه

7- شرکت درجلسا ت هماهنگی_علمی وآموزشی

8- برگزاری کلاسهای آموزشی لازم برای کلیه کارکنان

9- انجام اقدامات لازم درزمینه انطباق برنامه های آموزشی

10- هماهنگ نمودن کلیه کارکنان جهت شرکت درکارگاهها علمی وآموزشی

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه مرکز بهداشت:
1انجام آزمایشات قبل از ازدواج ( جهت تشخیص تالاسمی و اعتیاد 

2- انجام آزمایشات اعتیاد مراجعه کنندگان از سایر ارگان های معرفی شده

3- انجام آزمایش TLC با وجود سیستم کروماتوگرافی بنام سم کروم در آزمایشگاه مواد مخدر جهت تعیین مثبت انجام   

  4- آزمایش التور 

5-انجام آزمایش سل

6-انجام آزمایشات میکروب شناسی آب

7- انجام آزمایشات نان از نظر جوش شیرین و نمک

8-انجام آزمایش مالاریا

9-نمونه گیری و انتفال نمونه های مشکوک نظیر آنفلوانزا و سرخک و .....

10انجام سایر وظایف محوله نظیرطرح های پیشگیری

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400