·         جمع آوری و جمع بندی آمارهای ماهانه واحدهای بهداشتی و ثبت در نرم افزارها و پرتال  مربوطه و ارسال به مرکز بهداشت استان

·         تشکیل کمیته آماری فصلی و جمع بندی و تحلیل آمار جمع آوری شده واحدهای بهداشتی  و ارائه گزارش به معاونت و مدیریت شبکه بهداشت

·         نظارت بر روند اجرای سرشماری روستایی بهورزان خانه های بهداشت و جمع اوری و کنترل و  آمارهای خانه های بهداشت و  ثبت در نرم افزار مربوطه و تهیه شاخصهای جمعیتی

·         مدیریت امورمربوط به  اینترنت و شبکه و نرم افزار وسخت افزار رایانه های مرکزبهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی تابعه

·         مسئول آموزش و نصب برنامه جامع خدمات بهداشتی درمانی در مراکز بهداشتی درمانی

·         مسئول آموزش و نصب برنامه پرونده  الکترونیک خانوار برای پزشکان مراکز بهداشتی درمانی

آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400