رئوس برنامه ها و فعالیتهای واحد آموزش سلامت  

- برگزاری جلسات کمیته های درون بخشی و برون بخشی هفته سلامت با حضور نمایندگان ادارات و کارشناسان بهداشتی جهت اجرای برنامه ها در ارتباط با شعار سال ( بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم) در شهرستان صومعه سرا

- تدوین برنامه پایش و هماهنگی با کارشناسان بهداشتی جهت پایش از مراکز و خانه های بهداشت تابعه شهرستان و ارسال پسخوراند گزارش پایش به مراکز و خانه های بهداشت جهت رفع نواقص مشاهده شده و بهبود عملکرد کاری

- تشکیل کمیته رسانه با حضور کارشناسان و تکمیل شناسنامه و فرم ارزیابی رسانه های آموزشی

- آموزش پزشکان بدو ورود به سیستم در مورد برنامه های واحد آموزش بهداشت خصوصا در مورد طرح ملی خودمراقبتی و شرکت در آموزش عملی د رخانه بهداشت لیف شاگرد

- فراخوان افراد جدیدالاستخدام جهت شرکت در آزمون توجیهی بدو خدمت و ارسال آمار افراد به معاونت توسعه و شرکت در آزمون توجیهی کارکنان بهداشتی

- هماهنگی با مراکز و خانه های بهداشت در خصوص پیش بینی سه ماهه فعالیت های آموزشی و جدول ماهیانه گزارش فعالیت های آموزشی و آمار برنامه خود مراقبتی و سفیران سلامت

- آموزش نیرو های بسیجی و سپاه در خصوص برنامه های بهداشتی

- هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش صومعه سرا و تولمات در مورد طرح سفیران سلامت دانش آموز و آموزش معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در مورد طرح مذکور

- برگزاری کارگاه توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی برای پزشکان ، مراقبین سلامت و بهورزان در مرکز بهداشت

- برگزاری گارگاه خود مراقبتی سازمانی برای نمایندگان ادارات شهرستان و برگزاری کارگاه خودمراقبتی اجتماعی برای مسوولین شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا

- ثبت دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان ستادو شبکه بهداشت و و درمان و بیمارستان امام خمینی ( ره) و مراکز و خانه های بهداشت

- شرکت در کمیته های التور ، آنفلوانزا ، دیابت ، سلامت زنان ، سلامت سالنمندان و........ جهت همکاری در اجرای برنامه ها

- هماهنگی با واحد آموزش بهداشت استان در خصوص تهیه کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی برای سفیران سلامت و هماهنگی با مراقبین سلامت مراکز در مورد آموزش سفیران در مورد آموزش مطالب کتاب مذکور

- هماهنگی با مراقبین سلامت مراکز در خصوص برگزاری جلسات با بهورزان در خصوص تشکیل گروه های خودیار

- تدوین برنامه عملیاتی واحد و هماهنگی با پزشکان مراکز در خصوص تدوین برنامه عملیاتی


         

 

آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400