رئوس برنامه های کلی و اهم فعالیت های واحد سلامت خانواده

1-     اجرای بسته خدمت مادران طبق پرونده الکترونیک و بازدید از سامانه و ارائه گزارش  در شش ماهه اول و دوم سال

2-     برگزاری کارگاه آموزشی مادر پرخطر و کلاس های آموزشی

3-     شناسایی و پیگیری مادران باردار در معرض خطر و پرخطر معرفی آنان به حوزه درمان و مراکز درمانی

4-     ارسال گزارش فوری مادران پرخطر به واحد مادران استان

5-     پایش و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی و مراقبین سلامت و بهورزان خانه های بهداشت براساس چک لیست ارسال شده از استان

6-     آموزش مادران باردار واجد شرایط در کلاسهای آمادگی برای زایمان و نظارت و پایش مستمر کلاس های امادگی برای زایمان

7-     هماهنگی با بیمارستان شهرستان در زمان مواجهه با بحران و اسکان موقت مادران باردار

8-     اجرای بسته خدمت سلامت کودکان طبق پرونده الکترونیک و بازدید از سامانه و ارائه گزارش

9-     نظارت و پایش برنامه کودکان در مراکز و خانه های بهداشت

10-  مراقبت نوزادان خارج بیمارستانی و ثبت در پورتال اداره سلامت نوزادان

11-  دریافت گزارش بررسی مرگ زیر 5 سال از مراکز و ثبت نتایج مربوطه در پورتال اداره سلامت کودکان

12-  تشکیل کمیته های داخلی و شهرستانی مرگ و میر زیر 5 سال

13-   انجام پایش در بیمارستان دوستدار کودک(BFH)  شهرستان مطابق چک لیست مورد انتظار

14-  برگزاری کمیته های برون بخشی در مناسبت های برنامه: هفته شیر و هفته کودک و گزارش صورتجلسه

15-  برگزاری کمیته های تخصیص شیر مصنوعی و کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر در طول سال

16-   اجرای بسته خدمتی باروری سالم طبق پرونده الکترونیک و بازدید از سامانه و ارائه گزارش

17-   برگزاری کلاس های آموزشی پیش و در هنگام ازدواج برای زوجین

18-   توزیع کتابها و CD آموزشی برای زوجین در شرف ازدواج

19-   آموزش به زنان واجد شرایط بارداری جهت فرزندآوری در راستای ابلاغ سیاستهای جمعیتی

20-  اجرای بسته خدمتی سلامت میانسالان (زن و مرد) طبق پرونده الکترونیک و بازدید از سامانه و ارائه گزارش

21-  فراخوان و برنامه ریزی مراقبت از میانسالان برای عموم مردم و واحدهای مختلف صنفی

22-  آموزش سلامت میانسالان در مدارس مروج سلامت و سایر ادارات و نهادها

23-   برگزاری کلاس آموزشی شیوه زندگی سالم میانسالان برای خدمت گیرندگان

24-  انجام بررسی های لازم و جمع بندی گزارشها در خصوص مهمترین علل مرگ زود هنگام 70 - 30 سال

25-  برگزاری هفته های ملی و همایش سلامت زنان و مردان

26-  اجرای برنامه NCD و هماهنگی با سایر واحدها

27-  اجرای بسته خدمتی سلامت سالمندان (زن و مرد) طبق پرونده الکترونیک و بازدید از سامانه و ارائه گزارش

28-  فراخوان و برنامه ریزی مراقبت با کیفیت از سالمندان

29-  آموزش سلامت سالمندان در مراکز و خانه های بهداشت

30-   برگزاری کلاسهای آموزشی گروهی بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی

31-  برگزاری هفته ملی و همایش سلامت سالمندان

32-  ارسال نقاط قوت و ضعف بسته خدمتی سالمندان در سامانه سیب

33-  هماهنگی های برون بخشی و تشکیل کمیته های مرتبط با برنامه

34-  دریافت عملکرد آموزشی از واحد های تابعه  و اعلام ماهانه آن بصورت جداول عملکرد اموزشی به استان

35-  ارسال پس خوراندگزارش پایشهای انجام شده به مراکز

36-   اعلام عملکرد برنامه های واحد سلامت خانواده به استان

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400