رئوس برنامه های واحد بهداشت روان و پیشگیری از اعتیاد در بسته خدمات سلامت روان :

الف: ادغام برنامه بهداشت روان در شهر و روستا:

1-      الف) تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت روان

2-      الف) پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی در سطح مراکز خدمات جامع سلامت و تلاش جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد

3-      الف) جلسات و کمیته های مرتبط در حوزه سلامت روان

4-      الف) محاسبه شاخص های برنامه ادغام سلامت روان و مقایسه با مشابه سال قبل

5-      الف) آموزش و توجیه همکاران  مرتبط با برنامه بهداشت روان

6-      الف) مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر ادارات جهت ارتقا برنامه های سلامت روان در شهرستان

7-   الف) اجرای برنامه های آموزشی-کارگاه ها،جلسات و همایش ها

8-   الف) برنامه ریزی اجرای مرتبط با برنامه های هفته سلامت روان

9-   الف) مستندسازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکرد سالیانه

10-   الف) توجیه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت  در زمینه برنامه های بهداشت روان

ب: پیشگیری از اعتیاد:

1-      ب) تشکیل و شرکت در جلسات برون بخشی مربوط به حوزه های پیشگیری از اعتیاد

2-      ب) برنامه ریزی اجرایی مرتبط با برنامه های هفته پیشگیری از اعتیاد

3-      ب) ارائه روش های اجرایی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم در امر پیشگیری از اعتیاد

ج: مهارت زندگی:

1-      ج) هماهنگی با نهادهای برون بخشی در اجرای برنامه مهارت زندگی جهت آموزش

2-      ج) آموزش و بازآموزی همکاران بهداشتی جهت به روز نگه داشتن دانش علمی مربوطه

3-      ج) پایش و ارزشیابی برنامه و تلاش جهت رفع نواقص و بهبود عملکردها در سطح مراکز خدمات جامع سلامت

د: مهارت فرزندپروری:

1-      د) هدایت اجرای برنامه مهارت فرزندپروری در سطح شهرستان

2-      د) هماهنگی با ادارات مرتبط جهت پیشبرد برنامه های آموزشی در سطح شهرستان

3-      د) پایش و ارزشیابی مستمر برنامه و تلاش جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد در سطح مراکز خدمات جامع سلامت

4-      د) آموزش و بازآموزی همکاران بهداشتی جهت به روز نگه داشتن دانش علمی  مربوطه

و: حمایت روانی اجتماعی در بلایا:

1-     و) هماهنگی با ادارات مرتبط در قالب تشکیل کمیته حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا

2-      و) برگزاری کارگاههای آموزشی جهت گسترش دانش و مهارت سازمان های ذیربط مختلف

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400