رئوس برنامه ها و فعالیتهای واحد مبارزه با بیماریها

برنامه مبارزه با سل و استراتژی DOTS 

برنامه مبارزه با بیماری جذام

برنامه مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن شامل برنامه های مبارزه با  فلج شل حاد ، برنامه مبارزه با  سرخک برنامه  مبارزه با  دیفتری برنامه مبارزه باکزاز نوزادی ، برنامه مبارزه با سیاه سرفه ، برنامه مبارزه با  مننژیت

برنامه مراقبت  آنفلوآنزا

 برنامه مبارزه باسرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

برنامه مبارزه با بیماری مالاریا

برنامه مبارزه با بیماری هپاتیت

برنامه مبارزه با بیماری ایدز

برنامه مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای شامل  برنامه های مبارزه با  بیماری التور ، مبارزه با بیماری تیفوئید ، مبارزه با اسهال خونی و  مبارزه با تب راجعه و بوتولیسم

برنامه مبارزه با بیماریهای آمیزشی ( STI  )

برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان شامل برنامه های  مبارزه با بیماری هاری و حیوان گزیدگی (واکسیناسیون366نفر)  ، مبارزه با تب خونریزی دهنده ، مبارزه با سیاه زخم  ، مبارزه با کیست هیداتیت ، مبارزه با لیشمانیوز پوستی و احشایی ، برنامه مبارزه با تب مالت -برنامه مبارزه با بیماریهای قارچی و پوستی

–لپتوسپیروز

-کنترل عفونتهای بیمارستانی

-بهداشت زندانها

-نظام مراقبت سندرمیک( کشف وبیماریابی سندرمهای 15 گانه در پورتال مربوطه)

-زنجیره سرما(WVSSM)( دریافت واکسن از مرکز بهداشت استان وتوزیع واکسن در مراکز بهداشتی

- برنامه واکسیناسیون گروههای سنی بر اساس دستورالعمل وزارتخانه

آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400