رئوس برنامه ها و فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای

Ø برنامه بهداشت کشاورزی (جلسات آموزشی مشترک برای کشاورزان با همراهی واحد های بهداشتی و جهاد کشاورزی ، برنامه معاینات دوره ای برای کشاورزان به همراه آموزش با همراهی کارشناسان جهاد کشاورزی در سایت الگویی ترویج ، آموزش مداوم به کشاورزان توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای ، بهورزان و پزشکان در طی سال ، آموزش به کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز )

Ø طرح مقابله با صدا( شناسایی و غربالگری کارگاههایی که شاغلین آن در مواجهه با صدا قرار دارند براساس فرم های مربوطه و ارزیابی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای ، اندازه گیری صدا با دستگاههای موجود در واحد بهداشت حرفه ای توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای برای کارگاههایی که غربالگری شده اند ، بازدید ازکارگاههایی که صدای بیش از حد مجاز دارند ، آموزش و انجام معاینات شاغلینی که در مواجهه با صدای زیان آور قرار دارند ، ثبت اندازه گیری صدا و معاینات شاغلین در سامانه جامع بازرسی )

Ø ساماندهی روشنایی در محیط کار( شناسایی و غربالگری کارگاههایی که شاغلین آن در مواجهه با روشنایی نامناسب قرار دارند و ارزیابی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای ، اندازه گیری روشنایی با دستگاههای موجود در واحد بهداشت حرفه ای توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای برای کارگاههایی که غربالگری شده اند ، بازدید ازکارگاههایی که روشنایی نامناسب دارند ، آموزش و انجام معاینات شاغلینی که در مواجهه با روشنایی نامناسب قرار دارند ، ثبت اندازه گیری روشنایی و معاینات شاغلین در سامانه جامع بازرسی )

Ø برنامه بازرسی هدفمند ( شناسایی کلیه کارگاهها و بازدید اول و پیگیریها بر اساس درجه خطر و ریسک در آنها )

Ø طرح بقا( شناسایی کارگاههای قالیبافی ، بازدید و ارزیابی توسط بهورزان و کارشناسان بهداشت حرفه ای ، اندازه گیری عوامل زیان آور در آنها ، انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای قالیبافان )

Ø برنامه سنجش عوامل فیزیکی زیان آور ( عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار بعد از شناسایی در کارگاههای بالای 20 نفر توسط شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و در کارگاههای زیر 20 نفر با توجه به دستگاههای موجود در واحد اندازه گیری می شود )

Ø طرح عوامل اجرایی پسماند( تکمیل چک لیست های مربوط به پسماندها برای کلیه کارگاهها ، ادارات ، مراکز بهداشتی و درمانی (بیمارستانها،آزمایشگاهها،مطب های خصوصی، مراکز بهداشتی درمانی) ، آموزش و انجام معاینات شاغلینی که در مواجهه با پسماندها قرار دارند)

Ø کنترل سیلیس در کارگاهها( شناسایی کارگاههای دارای سیلیس و ارزیابی و بازدید توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای ، نمونه برداری از سیلیس موجود در هوای محیط کار با توجه به دستگاههای موجود)

Ø طرح کنترل و حذف جیوه( شناسایی و بازدید از کارگاههایی که شاغلین آن در مواجهه با جیوه قرار دارند ،معاینات شاغلین )

Ø طرح کنترل و حذف سرب( شناسایی و بازدید از کارگاههایی که شاغلین آن در مواجهه با سرب قرار دارند ،معاینات شاغلین )

Ø برنامه بهداشت پرتوها( شناسایی و بازدید از کارگاههایی که شاغلین آن در تماس با پرتو قرار دارند، انجام معاینات شاغلین)

Ø برنامه معاینات سلامت شغلی( انجام معاینات بدو استخدام ، دوره ای و ...، نظارت بر کار مطب های خصوصی طب کار، انجام معاینات رانندگان)

Ø سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای ( ثبت کلیه کارگاهها ، بازدید های اولیه و پیگیریها، اقدامات قانونی ، اندازه گیری عوامل زیان آور ، معاینات شغلی ، گزارش عملکردهای مراکز، شاخص های بهداشت حرفه ای در سامانه )

Ø تشکیلات بهداشت حرفه ای (نظارت بر عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارگاهها ، تشکیل کمیه حفاظت فنی در کارگاههای مشمول، نظارت بر جلسات کمیته حفاظت فنی)

Ø بهداشت بیمارستانها( بازدید سالیانه از بیمارستان، پیگیری کلیه برنامه های بهداشت حرفه ای توسط کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان ، نظارت بر عملکرد کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در بیمارستان)

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400