رئوس برنامه ها و فعالیتهای واحد داروئی 

1)      بازدید از کلیه مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت حداقل یکبار در سال

2)     برآورد و خرید داروی مصرفی جهت جمعیت تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت

3)    بر آورد وخرید تجهیزات پزشکی جهت جمعیت تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت

4)    خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تحویل به آزمایشگاه

5)    خرید تجهیزات دندانپزشکی و تحویل به دندانپزشکان مراکز

6)   تامین صد در صد نیاز به مکمل های دارویی جمعیت تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت تا حد امکان

7)    ارتقاء سطح آگاهی پزشکان طرف قرارداد برنامه پزشک خانواده در نحوه نسخه نویسی

8)    بازدید از کلیه داروخانه های بخش خصوصی شهری و روستایی

9)      پیگیری و هماهنگی برای اعتبار مورد نیاز جهت خرید داروو تجهیزات مصرفی

10)    کنترل آمار ماهیانه مراکز شهری و روستایی

11)    بار گذاری نسخ بیمه روستایی

12)   توزیع داروها به مراکز و خانه های بهداشت تابعه

13)  توزیع تجهیزات پزشکی به مراکز و خانه های بهداشت تابعه

14)  تماس با شرکتها جهت درخواست داروی مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت

15) تحویل شیر خشک و توزیع آن جهت تامین نیاز جمعیت تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت

16) تحویل کیت و سفتی باکس وغیره... وتوزیع آن جهت تامین نیاز جمعیت تحت پوشش واحد بیماریهای مراکز

17) تحویل کیت کلرسنج پالین و دستگاه اندازه گیری سلامت روغن پخت و پز و غیره ...و توزیع آن به بازرسان بهداشت محیط مراکز

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400