رئوس برنامه ها و فعالیتهای واحد بهداشت محیط 

1.       کنترل بر بهسازی وبهداشت مراکز تهیه ، توزیع و فروش موادغذایی، اماکن عمومی واماکن بین راهی

2.       کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش ازنظرمیکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب واطمینان از سلامت آب منطقه واعلام نتایج به ارگانهای مربوطه -کلرسنجی روزانه وثبت آن درسامانه باقید مشخصات ایستگاه کلرسنجی واعلام نتایج  به شبکه بهداشت وارگانهای مربوطه ودرصورت لزوم گندزدایی آب -کنترل موادغذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک وارسال آن به آزمایشگاه ومعدوم نمودن موادغذایی فاسد براساس دستورالعملهای مربوطه  -اجرای طرح یکنواخت  سازی ماده 13موادخوردنی وآشامیدنی وآرایشی و بهداشتی واخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت ودرمان جهت تعطیلی آنها-معرفی پیشه وران به آزمایشگاه وصدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره--بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهدکودکها

3.       بازدید وکنترل استخرهای شنا وحمامهای سونا   -بازدیداز آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانهاازنظروضعیت بهداشت محیط  - بازدیدازپارکهاو ورزشگاهها وترمینالها وتشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین وپیگیری تاحصول نتیجه مطلوب

4.       بررسی کنترل فاضلاب ،زباله، هوا ،منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه

5.       رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی سنجش ید در نمکهای خوراکی ید دار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه -مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان لازم و طعمه گذاری

6.       کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت  نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب

7.       اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی -شرکت در جلسات  باز آموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه

8.       بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستور العمل ها مربوطه -بازدید از جایگاه های پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه

9.       کنترل بهداشتی اردوگاه ها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها -شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی -آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره

10.    آموزش بهداشت دانشجویان در مقاطع پزشکی و پیراپزشکی

11.    نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های شیرابه

12.    نظارت بر احداث و بهسازی توالت  خانوارهای  روستایی -نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف

13.    تاسیس شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی       -تاسیس اورژانس بهداشت محیط

14.    اجرای طرح  ضربت             

15.    -اجرای طرح شهر سالم                  

16.    بهسازی محیط روستا

17.    برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا ، بخش کار گروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی شهرستان

18.    نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی ، بهسازی (محیط روستا ، منابع آب  مثل چاه و چشمه ،  

19.    آبریزگاه ها و ...)مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی ، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت  مواد غذایی  و آموزش موازین بهداشت محیط و .. و گزارش نتایج به مقامات ذیربط

20.    اجرای طرح توسعه و تشدید  مواد غذایی  در غالب طرح ضربت  -اجرای طرح امنیت غذا

21.    اجرای طرح بسیج نوروزی  -بازدید و نظارت از استخرهای شنا

22.    جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش  مواد غذایی و اماکن عمومی ، آب آشامیدنی و تاسیسات آب و فاضلاب و .. تکمیل فرمهای مربوطه   -تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400