رئوس برنامه های واحد نظارت بر مواد غذایی:

 

Ø انجام بازدیدهای فنّی و بهداشتی از واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی بصورت مستمر

 

Ø نمونه برداری از فرآورده های تولیدی و ارسال در اسرع وقت به آزمایشگاه استان

 

Ø اخطار کتبی به واحدهای تولیدی جهت رفع نواقص مشاهده شده طی بازدید و پیگیری تا اصلاح قابل قبول

 

Ø بررسی مدارک ارسالی شرکت ها جهت تأیید پس از رفع نواقص جهت شرکت در کمیته استان

 

Ø بازرسی از واحدهای عرضه فرآورده های آرایشی و بهداشتی و جمع آوری کالاهای غیرمجاز و معرّفی واحدهای متخلّف به تعزیرات حکومتی

  

 

آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400