معرفی و شرح وظایف

    اسماعیل ایراندوست       رئیس امور عمومی شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا 

       تلفن تماس : 44324087 

  ®   نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور مراکز و واحدهای تحت سرپرستی

®   صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی با مسئول واحد

®   سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تععین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

®   ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها – قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعیین شده

®   تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای ان

®   صدور دستور بخشنامه ها  ائین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون

®   کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی

®   شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

®   برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا

®   انجام سایر امور متفرقه

®   ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه اداره امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید

®   نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز

آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400