عملکرد بهداشت روان در بیماریابی صرع

نوع مراکز

فاکتور موثر در شاخص

سال 1388

سال 1389

سال

1390

سال

1391

سال

1392

روستایی

جمعیت

80964

79804

78207

76468

74181

مورد انتظار

256

239

196

229

223

تحت پوشش

272

486

316

288

292

درصد تحت پوشش

110

203

162

126

131

شهری

جمعیت

46311

46311

46311

46311

46311

مورد انتظار

139

139

139

139

140

تحت پوشش

30

36

36

33

21

درصد تحت پوشش

22

3/45

8/25

24

15

در سطح شهرستان

جمعیت

127275

126115

124518

122779

120492

مورد انتظار

385

378

374

368

361

تحت پوشش

302

322

321

321

313

درصد تحت پوشش

78

85

85

87

87

عملکرد بهداشت روان در بیماریابی خفیف روانی

نوع مراکز

فاکتور موثر در شاخص

سال 1388

سال

1389

سال

1390

سال

1391

سال

1392

روستایی

جمعیت

80964

79804

78207

76468

74181

مورد انتظار

328

319

313

306

297

تحت پوشش

552

563

551

565

582

درصد تحت پوشش

168

176

176

185

196

شهری

جمعیت

46311

46311

46311

46311

46311

مورد انتظار

185

185

185

185

185

تحت پوشش

108

121

121

115

77

درصد تحت پوشش

58

4/65

65

62

42

در سطح شهرستان

جمعیت

127275

126115

124518

122779

120492

مورد انتظار

514

504

498

491

482

تحت پوشش

660

684

672

680

658

درصد تحت پوشش

129

7/135

135

138

137

عملکرد بهداشت روان در بیماریابی عقب ماندگی ذهنی

نوع مراکز

فاکتور موثر در شاخص

سال 1388

سال 1389

سال

1390

سال

1391

سال

1392

روستایی

جمعیت

80964

79804

78904

76468

74181

مورد انتظار

246

239

235

229

223

تحت پوشش

271

291

308

309

312

درصد تحت پوشش

110

121

131

135

140

شهری

جمعیت

46311

46311

46311

46311

46311

مورد انتظار

139

139

139

139

140

تحت پوشش

45

30

33

32

28

درصد تحت پوشش

32

5/21

7/23

23

20

در سطح شهرستان

جمعیت

127275

126115

124518

122779

120492

مورد انتظار

385

378

374

368

361

تحت پوشش

316

321

341

341

327

درصد تحت پوشش

82

9/84

1/91

93

90

 عملکرد بهداشت روان در بیماریابی شدید روانی

نوع مراکز

فاکتور موثر در شاخص

سال 1388

سال 1389

سال

1390

سال 1391

سال

1392

روستایی

جمعیت

80964

79804

78904

76468

74181

مورد انتظار

205

196

235

191

185

تحت پوشش

317

321

285

312

319

درصد تحت پوشش

154

7/163

121

163

172

شهری

جمعیت

46311

46311

46311

46311

46311

مورد انتظار

116

116

116

116

116

تحت پوشش

57

57

59

53

40

درصد تحت پوشش

49

1/49

8/50

46

35

در سطح شهرستان

جمعیت

127275

126115

124518

122779

120492

مورد انتظار

321

315

311

307

301

تحت پوشش

374

378

375

365

349

درصد تحت پوشش

 

117

120

5/120

119

116

 

 

شاخصهای بهداشت روان سال 1397

عنوان شاخص : حمایت روانی در بلایا و حوادث غیر مترقبه تعداد مورد انتظار تعداد انجام گرفته درصد درصد مورد انتظار
درصد پزشکان شاغل در حوزه بهداشت  که  هر سال در دوره آموزشی حمایت روانی در بلایا و حوادث غیر مترقبه شرکت کرده اند 28 28 100 30%  ( = صد در صد)
درصد بهورزان شاغل در حوزه بهداشت که هر سه سال یکبار آموزش حمایتهای روانی در بلایا را شرکت کرده اند 115 115   100 33%( = 100درصد )
درصد کارشناسان  مراقب سلامت  شاغل در حوزه بهداشت  که در طی سه سال در  دوره آموزشی حمایت روانی در بلایا و حوادث غیر مترقبه شرکت کرده اند 51% 51 100 100%
عنوان شاخص: برنامه پیشگیری از کودک آزاری تعداد مورد انتظار تعداد انجام گرفته درصد درصد مورد انتظار
درصد    بهورزان شاغل در حوزه بهداشت  که  هر سه سال یکبار در دوره بازآموزی( حضوری/غیر حضوری)  پیشگیری از کودک آزاری شرکت کرده اند 115 115 100 33% (= صد در صد)
درصد غربالگری اولیه کودک ازاری در گروه هدف ( زیر 18 سال) که پرونده فعال الکترونیک برای آنها تشکیل شده است 17405 16365 94.024706 100%
درصد غربالگری تکمیلی گروه هدف ( زیر 18 سال) که غربال اولیه آنها مثبت شده است 2 2 100 80%( صد در صد) 
درصد افراد تحت پوشش مراقب سلامت در میان افراد شناسایی شده در گروه هدف برنامه پیشگیری از کودک آزاری که از خدمات دریافتی رضایت دارند 2 2 100 100%
درصد افراد متاثر از کودک ازاری که مراقبت دریافت کرده اند و در پیگیری یکساله دچار خشونت مجدد نشده اند 2 1 50 50%
عنوان شاخص: برنامه پپیشگیری از همسر آزاری تعداد مورد انتظار تعداد انجام گرفته درصد درصد مورد انتظار
درصد کارشناسان مراقب سلامت   شاغل در حوزه بهداشت  که  هر سه سال یکبار در دوره بازآموزی( حضوری/غیر حضوری)  پیشگیری از همسر آزاری شرکت کرده اند 51 51 100 33% (= صد در صد)
 درصد بهورزان شاغل در حوزه بهداشت  که در دوره آموزشی  پیشگیری از همسر آزاری شرکت کرده اند 115 115 100 80%
درصد    بهورزان شاغل در حوزه بهداشت  که  هر سه سال یکبار در دوره بازآموزی( حضوری/غیر حضوری)  پپیشگیری از همسر آزاری شرکت کرده اند 115 115 100 33% (= صد در صد)
درصد غربالگری اولیه کودک ازاری در گروه هدف ( زنان متاهل 59 - 15  سال) که پرونده فعال الکترونیک برای آنها تشکیل شده است 21876 21810 99.6983 100%
درصد غربالگری تکمیلی گروه هدف ( زنان متاهل 59 - 15  سال) که غربال اولیه آنها مثبت شده است 4 4 100 80%( صد در صد) 
درصد افراد تحت پوشش مراقب سلامت در میان افراد شناسایی شده در گروه هدف برنامه پپیشگیری از همسر آزاری که از خدمات دریافتی رضایت دارند 4 4 100 80%
درصد افراد متاثر از همسرازاری که مراقبت دریافت کرده اند و در پیگیری یکساله دچار خشونت مجدد نشده اند 4 2 50 50%
عنوان شاخص : ارزیابی ، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام مراقبتهای اولیه تعداد مورد انتظار تعداد انجام گرفته درصد درصد مورد انتظار
درصد کارشناسان مراقب سلامت   شاغل در حوزه بهداشت  که  هر سه سال یکبار در دوره بازآموزی( حضوری/غیر حضوری)  خدمات ارزیابی ، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد  شرکت کرده اند 51 51 100 33% (= صد در صد)
 درصد بهورزان شاغل در حوزه بهداشت  که در دوره آموزشی  بدو خدمت خدمات ارزیابی ، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد  شرکت کرده اند 15 15 100 100%
درصد    بهورزان شاغل در حوزه بهداشت  که  هر سه سال یکبار در دوره بازآموزی( حضوری/غیر حضوری)  خدمات ارزیابی ، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد  شرکت کرده اند 115 115 100 33% (= صد در صد)
درصد غربالگری اولیه  درگیر در اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد  در گروه هدف ( افراد 59 - 15  سال) که دارای پرونده فعال الکترونیک سلامت می باشند 57844 42498 73.47002282 100%
درصد غربالگری تکمیلی برای گروه هدف ( افراد59 - 15  سال) که غربال اولیه آنها مثبت شده است 1577 636 40.32974001 30%( صد در صد) 
درصد افراد با سطح خطر مصرف متوسط که تحت پوشش 2 جلسه مداخله مختصر  قرار گرفتند 58 58 100 50%
درصد افراد با سطح خطر مصرف متوسط که تحت پوشش 2 جلسه مداخله شناختی رفتاری   قرار گرفتند 58 58 100 40%
درصد افراد نیازمند به آموزش و راهنمایی که تحت پوشش آموزش و راهنمایی قرار گرفتند 33386 3351 10.03714132 100%
آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400