آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

آیین نامه اجرایی ماده (8) و ماده (9) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده (13) قانون اصلاح مواد خوردنی،‌آشامیدنی،‌آرایشی و بهداشتی مصوب8/6/1380 وزیر

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (13) قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب 1334

آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده (14) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ومواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 23/1/1367

آیین نامه مقررات بهداشتی

آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی

آیین نامه بهداشت محیط

دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

دستورالعمل بازرسی بهداشت کار


چاپ   
آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400