نام مراکز شهری روستایی

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 1

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 2

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 3

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی مرجقل

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی گوراب زرمیخ

نام مراکز روستایی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی لیف شاگرد

مرکز بهداشتی درمانی روستایی هندخاله

مرکز بهداشتی درمانی روستایی نوخاله

مرکز بهداشتی درمانی روستایی کســماء

مرکز بهداشتی درمانی روستایی اباتر

مرکز بهداشتی درمانی روستایی طاهرگوراب

مرکز بهداشتی درمانی روستایی ضیابر

مرکز بهداشتی درمانی روستایی چالکسر

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400