معرفی
 
طاهره عبدالهیان   مدیره بهورزی
فریبا قانع              مربی بهورزی 
 

وظایف عمده مرکز آموزش بهورزی:

 
 

پذیرش بهورز و آموزش و تربیت بهورزان

بر گزاری دوره های آموزشی

به دلیل وجود بر نامه های ادغام یافته در سیستم بهداشتی درمانی با هدف ارتقاء دانش ، مهارت و ایجاد بینش جدید در کار کنان با همکاری سایر واحد های ستادی اجرا می شود.

نظارت بر فعالیت خانه های بهداشت اجرایی

شناخت راه کار ها و جهت گیری های آموزشی

بر گزاری جلسات ماهیانه شورای مربیان در جهت اتخاذ تصمیمات آموزشی ، بررسی وضعیت دانش آموزان و ....

تنظیم بر نامه های علمی  فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان

نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی ، دانش آموزی و اجرایی

برگزاری شورای بهورزی هر سه ماه یکبار و پیگیری مصوبات آن

بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی با حضور کارشناس مسئول بهورزى استان

اعلام نیاز و اولویتها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم،شورای اسلامی،معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت،مراکز بهداشتی درمانی ،اماکن عمومی و غیره

جمع آوری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ،تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاههای برگزار شده بر اساس چک لیست( تهیه طرح درس،پیش آزمون و پس آزمون, نحوه تهیه سئوالات ,انتخاب مربی

ارزشیابی دوره های آموزش درحین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهادها و تعیین نارسایی ها و ارائه فرمهای لازم جهت رفع نارسائی ها و بهبود آموزش

برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی

انتخاب بهورز و مربی نمونه

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400