معرفی:
 

محمد باقر قربانی نژاد  کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای 

 ژاله نیک بن                  کارشناس بهداشت حرفه ای 
 
 بهداشت حرفه ای علمی است که از طریق شناسایی ، ارزشیابی و کنترل شرایط و عوامل زیان آور در محیط کار و ارائه مراقبتهای پزشکی ، حافظ سلامت شاغلین کشور است.
 
 
ازجمله وظایف این واحد عبارتست
 

1- انجام مطالعات و بررسی های لازم بمنظور آگاهی از وضعیت عمومی کارگاهها و کارخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن

2- بررسی واحدهای صنعتی تازه تاسیس از نظر رعایت نکات و اصول بهداشتی و ایمنی و ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداری

 3- رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار

4- تشکیل پرونده های بهداشتی و پزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی

5- اندازه گیری ، نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق بمنظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه های از پیش تعیین شده

6- تشخیص و ارائه راه حل مسائل عمده ایمنی صنعتی و تهیه گزارش مقدماتی مربوط به حوادث  

7- تکمیل فرم های آماری بهداشت حرفه ای پس از بررسی کارگاهها و کارخانجات برابر دستور العمل های موجود و تهیه گزارش و ارسال آن به واحد های ذیربط

8- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار     

 

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400