معرفی:
میرهادی خاکزادی     کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
 سیده لیلا ملکی      کارشناس گسترش
 مریم یوسفی         کارشناس تجهیزات پزشکی و ثبت مرگ

واحد گسترش با توجه به رسالت وظایف پیش بینی شده مسئول تامین دسترسی جامعه روستائی و شهری به مراکز ارائه دهنده خدمات دولتی و عهده دار تحقق ساختار شبکه بهداشتی درمانی می باشد. واحد گسترش از واحد های فنی مرکز بهداشت می باشد .

اهم وظایف و فعالیتهای این واحد بشرح ذیل می باشد

:تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحدهای بهداشتی تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند . مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی ودرمانیبررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگیری تامین آنها توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت و پیام آوران بهداشت سهمیه مرکز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه های بازآموزی و آموزش حین خدمت برای کارکنان بهداشتی و مشارکت در اجرای آنها نظارت بر آموزش کادر کمکی مورد نیاز مرکز بهداشت انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه نظارت براجرای برنامه های پزشک خانواده وبیمه روستایی و پیگیری دستورالعملها

شرح وظایف کارشناسی جلب مشارکتهای مردمی

برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان ایجاد و امکان مشارکت علمی مردم در ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی ایجاد و تقویت مکانیسم های مناسب برای همکاریهای بین بخشی در امور مربوط به برنامه جلب مشارکت جامعه شرکت در شوراهای بهداشتی با توجه به شرایط و وضعیت خاص برنامه های جلب مشارکت جامعه ایجاد هماهنگی های لازم و همکاری با سایر واحدهای تابعه شهرستان در جهت برنامه ریزی و تعیین اولویت در خصوص برنامه هایی که نیاز به شمارکت مردمی دارند . برنامه ریزی در جهت شناساندن طرح جلب مشارکت در بخشهای مختلف توسعه بر اساس خط مشی های تعیین شده و ایجاد انگیزه برای تداوم مشارکت مردم تماس با مربیان بهداشت مدارس تحت پوشش منطقه خود و جلب همکاری با اولیای مدارس در ارتقاء سطح بهداشت منطقه کسب اطلاعات جمعیتی در مورد مناطق تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان با توجه به اهداف برنامه و چگونگی اجرای آن انتخاب مرکز مناسب از لحاظ جغرافیایی و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی بمنظور اجرای طرح مشارکت مردم جامعه تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده تهیه جداول اطلاعاتی و نمودارهای نمایشی جهت انعکاس مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی برنامه ریزی جهت آموزش و آشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم جمع آوری گزارش و عملکرد مشارکت مردن و انعکاس آن به مرکز بهداشت استان نظارت بر شرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

 

آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400