معرفی :

- زهرا خدابخشی      کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا
 
اهم وظایف واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه سرا

    - نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)،
- تکمیل وپایش فرمها،معیارهاواستانداردهایی که بایددربرنامه های نظارتی مراکزدرمانی مدنظرقرارگیرد.
- شرکت درجلسات وهمکاری باواحدهای درون بخشی وبرون بخشی که به نحوی با نظارت ، کنترل ، هدایت وسیاستگذاری مرتبط بامراکزدرمانی تحت پوشش درارتباط می باشند.
- تهیه گزارشهای حاصل ازنظارتهای عادی ،دوره ای وویژه ازمراکزدرمانی.
- بازرسی واظهارنظرنسبت به عملکرد ، نقاط قوت وضعف وکارایی مراکز درمانی و پیشنهادراهکارهای اجرایی به مراکزموردبررسی.
- انعکاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری درخصوص مسائل درمانی به مراکزتابع
- کنترل بربه کارگیری نیروهای شاغل درمراکزدرمانی وجلوگیری ازفعالیت افرادفاقدصلاحیت وفاقدمجوزهای قانونی کار.
- کنترل برفعالیت بخش های درمانی عادی وویژه مراکزدرمانی براساس ضوابط کشوری
- مطالعه وبررسی مستمربه منظورحصول اطمینان ازکارایی واثربخشی اهداف وسیاستهای برنامه های مراکزدرمانی تحت پوشش
- بررسی وتحلیل مستمرگزارشها واطلاعات وآمارهای جمع آوری شده به منظورمطابقت بانتایج حاصله ازعملیات مراکزدرمانی بابرنامه های مصوب.
- بررسی ورسیدگی به شکایات درمانی واصله وپاسخ واعلام نظرکارشناسی.
- نظارت براجرای تعرفه های مصوب درکلیه مراکز درمانی
- جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی ، بخش خصوصی و خیریه
- ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی و خصوصی و خیریه
- بررسی و تکمیل مدارک و پرونده خدمات و درخواستهای پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی
- نظارت و ارزیابی عملکردپزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغ شده به منظور اجرای خدمات درمانی-بیمه درمانی و تعرفه های قانونی
- صدورتأییدیه های مربوط به خدمات و درخواستهای پزشکان، پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی
- بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات – تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقص و کمبود هاو تعیین مهلت معین به منظور رفع نواقص آنها
- رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیرمجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح
- تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق

آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400