معرفی و شرح وظایف 

تماس واحد : 44327022 -44328031 شماره 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی / عنوان شغلی

شرح وظایف

1

فرزام نیک قلب

مسئول مالی

نظارت برکلیه امورات مالی

 

 

 

2

 

 

محمد ابراهیم زاده

 

 

مسئول دریافت و پرداخت

دریافت و پرداخت شاغلین

کارشناس رسیدگی اسناد مالی

انجام حسابداری تعهدی

شناسایی پرداخت کلیه اسناد بازار و متفرقه

 

3

 

فرانک اکبری نرگسی

 

دریافت و پرداخت

دریافت و پرداخت بازنشستگان

جمع آوری اسناد مالی

رابط بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی

 

 

 

4

 

   محمد خوبرو

 

 

دریافت وپرداخت

 

5

یوسف داداشی

امین اموال

امین اموال

انجام امورات بانکی

 

 

7

 

مهران رامک

 

درآمد

کنترل ، نظارت و محاسبه میزان درآمدهای نقدی و ناخالص بیمه ای

تهیه صورت مالی و گزارشهای دوره ای ماهیانه در زمینه وضعیت مطالبات

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400